Koppelingen tussen dreigingen en maatregelen

NEN-ISO/IEC 27002:2017
  • Dreigingen
  • Maatregelen

Alle dreigingen met de daaraan gekoppelde maatregelen uit de NEN-ISO/IEC 27002:2017 standaard.

Verantwoordelijkheid

1. Gebrek aan sturing op informatiebeveiliging vanuit de directie.
2. Lijnmanagers nemen hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging niet.
3. Onvoldoende aandacht voor beveiliging binnen projecten.
4. Medewerkers handelen onvoldoende naar hetgeen van hen verwacht wordt.

Continuïteit en betrouwbaarheid van systemen

5. Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling.
6. Toegang tot informatie wordt geblokkeerd.
7. Netwerkdiensten raken overbelast.
8. Aanvallen via systemen die niet in eigen beheer zijn.
9. Uitval van systemen door hardwarefouten.
10. Uitval van systemen door configuratiefouten.
11. Uitval van systemen door softwarefouten.
12. Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen.

Menselijk handelen

13. Gebruikersfouten.
14. Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
15. Wegnemen van bedrijfsmiddelen.
16. Beleid wordt niet gevolgd door ontbreken van sancties.
17. Toelaten van externen in het pand of op het netwerk.
18. Verlies van mobiele apparatuur en opslagmedia.
19. Misbruik van andermans identiteit.
20. Misbruik van speciale bevoegdheden.
21. Onterecht hebben van rechten.

Toegang tot informatie

22. Slecht wachtwoordgebruik.
23. Onbeheerd achterlaten van werkplekken.
24. Onduidelijkheid over classificatie en bevoegdheden.
25. Informatie op systemen bij reparatie of verwijdering.
26. Misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware.
27. Misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging.
28. Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij uitbesteding van werkzaamheden.
29. Informatie buiten de beschermde omgeving.
30. Afluisterapparatuur.

Uitwisselen en bewaren van informatie

31. Onveilig versturen van gevoelige informatie.
32. Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon.
33. Informatieverlies door verlopen van houdbaarheid van opslagwijze.
34. Foutieve informatie.
35. Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen.

Wet- en regelgeving

36. Wetgeving over informatie in de cloud.
37. Buitenlandse wetgeving bij het bezoeken van een land.
38. Wetgeving over het gebruik van cryptografie.

Incidentafhandeling

39. Incidenten worden niet tijdig opgepakt.
40. Informatie voor het aanpakken van incidenten ontbreekt.
41. Herhaling van incidenten.

Fysieke beveiliging

42. Ongeautoriseerde fysieke toegang.
43. Brand.
44. Explosie.
45. Overstroming en wateroverlast.
46. Verontreiniging van de omgeving.
47. Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco).
48. Vandalisme.

Bedrijfscontinuïteit

49. Niet beschikbaar zijn van diensten van derden.
50. Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever.
51. Kwijtraken van belangrijke kennis bij niet beschikbaar zijn van medewerkers.

Alle maatregelen uit de NEN-ISO/IEC 27002:2017 standaard met de daaraan gekoppelde dreigingen.

Informatiebeveiligingsbeleid

5.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging
5.1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid

Organiseren van informatiebeveiliging

6.1.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging
6.1.2 Scheiding van taken
6.1.3 Contact met overheidsinstanties
6.1.4 Contact met speciale belangengroepen
6.1.5 Informatiebeveiliging in projectbeheer
6.2.1 Beleid voor mobiele apparatuur
6.2.2 Telewerken

Veilig personeel

7.1.1 Screening
7.1.2 Arbeidsvoorwaarden
7.2.1 Directieverantwoordelijkheden
7.2.2 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging
7.2.3 Disciplinaire procedure
7.3.1 Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband

Beheer van bedrijfsmiddelen

8.1.1 Inventariseren van bedrijfsmiddelen
8.1.2 Eigendom van bedrijfsmiddelen
8.1.3 Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen
8.1.4 Teruggeven van bedrijfsmiddelen
8.2.1 Classificatie van informatie
8.2.2 Informatie labelen
8.2.3 Behandelen van bedrijfsmiddelen
8.3.1 Beheer van verwijderbare media
8.3.2 Verwijderen van media
8.3.3 Media fysiek overdragen

Toegangsbeveiliging

9.1.1 Beleid voor toegangsbeveiliging
9.1.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten
9.2.1 Registratie en afmelden van gebruikers
9.2.2 Gebruikers toegang verlenen
9.2.3 Beheren van speciale toegangsrechten
9.2.4 Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers
9.2.5 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
9.2.6 Toegangsrechten intrekken of aanpassen
9.3.1 Geheime authenticatie-informatie gebruiken
9.4.1 Beperking toegang tot informatie
9.4.2 Beveiligde inlogprocedures
9.4.3 Systeem voor wachtwoordbeheer
9.4.4 Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken
9.4.5 Toegangsbeveiliging op programmabroncode

Cryptografie

10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
10.1.2 Sleutelbeheer

Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

11.1.1 Fysieke beveiligingszone
11.1.2 Fysieke toegangsbeveiliging
11.1.3 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen
11.1.4 Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf
11.1.5 Werken in beveiligde gebieden
11.1.6 Laad- en loslocatie
11.2.1 Plaatsing en bescherming van apparatuur
11.2.2 Nutsvoorzieningen
11.2.3 Beveiliging van bekabeling
11.2.4 Onderhoud van apparatuur
11.2.5 Verwijdering van bedrijfsmiddelen
11.2.6 Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein
11.2.7 Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur
11.2.8 Onbeheerde gebruikersapparatuur
11.2.9 'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid

Beveiliging bedrijfsvoering

12.1.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures
12.1.2 Wijzigingsbeheer
12.1.3 Capaciteitsbeheer
12.1.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen
12.2.1 Beheersmaatregelen tegen malware
12.3.1 Back-up van informatie
12.4.1 Gebeurtenissen registreren
12.4.2 Beschermen van informatie in logbestanden
12.4.3 Logbestanden van beheerders en operators
12.4.4 Kloksynchronisatie
12.5.1 Software installeren op operationele systemen
12.6.1 Beheer van technische kwetsbaarheden
12.6.2 Beperkingen voor het installeren van software
12.7.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen

Communicatiebeveiliging

13.1.1 Beheersmaatregelen voor netwerken
13.1.2 Beveiliging van netwerkdiensten
13.1.3 Scheiding in netwerken
13.2.1 Beleid en procedures voor informatietransport
13.2.2 Overeenkomsten over informatietransport
13.2.3 Elektronische berichten
13.2.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst

Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

14.1.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
14.1.2 Toepassingen op openbare netwerken beveiligen
14.1.3 Transacties van toepassingen beschermen
14.2.1 Beleid voor beveiligd ontwikkelen
14.2.2 Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen
14.2.3 Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform
14.2.4 Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten
14.2.5 Principes voor engineering van beveiligde systemen
14.2.6 Beveiligde ontwikkelomgeving
14.2.7 Uitbestede softwareontwikkeling
14.2.8 Testen van systeembeveiliging
14.2.9 Systeemacceptatietests
14.3.1 Bescherming van testgegevens

Leveranciersrelaties

15.1.1 Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties
15.1.2 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten
15.1.3 Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie
15.2.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers
15.2.2 Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers

Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

16.1.1 Verantwoordelijkheden en procedures
16.1.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen
16.1.3 Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging
16.1.4 Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen
16.1.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten
16.1.6 Lering uit informatiebeveiligingsincidenten
16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal

Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontiniuïteitsbeheer

17.1.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen
17.1.2 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren
17.1.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren
17.2.1 Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten

Naleving

18.1.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen
18.1.2 Intellectuele-eigendomsrechten
18.1.3 Beschermen van registraties
18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens
18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging
18.2.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen
18.2.3 Beoordeling van technische naleving