Koppelingen tussen dreigingen en maatregelen

ISO standard:
  • Dreigingen
  • Maatregelen

Alle dreigingen met de daaraan gekoppelde maatregelen uit de NEN-ISO/IEC 27002:2013 standaard.

Verantwoordelijkheid

1. Beveiligingsinbreuken als gevolg van ontbreken van coordinatie vanuit de directie.
2. Beveiligingsinbreuken als gevolg van het ontbreken of niet oppakken van verantwoordelijkheden door leidinggevenden.
3. Medewerkers hebben onvoldoende aandacht voor het informatiebeveiligingsbeleid.

Wet- en regelgeving

4. Tegen het bedrijf worden juridische stappen genomen vanwege het niet veilig omgaan met vertrouwelijke informatie.
5. Tijdens een rechtszaak is het bedrijf niet in staat om de benodigde bewijzen te kunnen leveren.
6. Het niet hard kunnen maken van welke persoon over welk account beschikt.
7. Inbreuk op vertrouwelijkheid door wetgeving ten aanzien van informatie in de cloud.
8. Inbreuk op vertrouwelijkheid door lokale wetgeving bij het bezoeken van een land.
9. Inbreuk op vertrouwelijkheid door wetgeving over het gebruik van cryptografie.
10. Tegen het bedrijf worden juridisch stappen genomen vanwege schenden van auteursrechten / IPR.

Incidenten en incidentafhandeling

11. Systemen raken besmet met malware.
12. Overbelasting van netwerkdiensten.
13. De gevolgen van incidenten worden onnodig groot, doordat deze niet tijdig gezien / opgepakt worden.
14. Incidenten kunnen niet (snel genoeg) opgelost worden omdat de nodige informatie en actieplannen ontbreken.
15. Herhaling van incidenten.

Misbruik

16. Systemen worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
17. Wegnemen van bedrijfsmiddelen.
18. Beleid wordt niet gevolgd door ontbreken van sancties.
19. Inbreuk op vertrouwelijkheid van informatie door het toelaten van externen in het pand of op het netwerk.

Ongeautoriseerde toegang

20. Misbruik van andermans identiteit.
21. Onterecht hebben van rechten.
22. Misbruik van bevoegdheden.
23. Toegang tot informatie door slecht wachtwoordgebruik.
24. Toegang tot informatie door onbeheerd achterlaten van werkplekken.
25. Toegang tot informatie door onduidelijkheid over bevoegdheid en vertrouwelijkheid van informatie.
26. Toegang tot informatie op systemen of systeemonderdelen bij reparatie of verwijdering.
27. Toegang tot informatie door misbruik van kwetsbaarheden in applicaties of hardware.
28. Toegang tot informatie door misbruiken van zwakheden in netwerkbeveiliging.
29. Toegang tot informatie door onvoldoende aandacht voor beveiliging bij uitbesteding van werkzaamheden.
30. Toegang tot informatie doordat deze zich buiten de beschermde omgeving bevinden.
31. Toegang tot informatie door middel van afluisterapparatuur.
32. Misbruik van cryptografische sleutels en/of gebruik van zwakke algoritmen.

Uitwisselen en bewaren van informatie

33. Onveilig versturen van gevoelige informatie.
34. Versturen van gevoelige informatie naar onjuiste persoon.
35. Imagoschade door onjuiste berichtgeving.
36. Informatieverlies door verlopen van houdbaarheid van opslagwijze.
37. Foutieve of vervalste informatie.

Mobiele apparatuur en telewerken

38. Verlies van mobiele apparatuur en opslagmedia.
39. Aanvallen via onbeveiligde systemen.

Systeem- en gebruikersfouten

40. Uitval van systemen door softwarefouten.
41. Uitval van systemen door configuratiefouten.
42. Uitval van systemen door hardwarefouten.
43. Gebruikersfouten.
44. Fouten als gevolg van wijzigingen in andere systemen.
45. Onvoldoende aandacht voor beveiliging bij softwareontwikkeling.

Fysieke beveiliging

46. Ongeautoriseerde fysieke toegang.
47. Brand.
48. Overstroming en wateroverlast.
49. Verontreiniging van de omgeving.
50. Explosie.
51. Uitval van facilitaire middelen (gas, water, electra, airco).
52. Vandalisme of overlast door dieren.

Bedrijfscontinuïteit

53. Rampen.
54. Niet beschikbaar zijn van informatie of diensten vanuit derden.
55. Software wordt niet meer ondersteund door de uitgever.
56. Kwijtraken van belangrijke kennis bij vertrek of niet beschikbaar zijn van medewerkers.

Alle maatregelen uit de NEN-ISO/IEC 27002:2013 standaard met de daaraan gekoppelde dreigingen.

5.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging
5.1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid
6.1.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging
6.1.2 Scheiding van taken
6.1.3 Contact met overheidsinstanties
6.1.4 Contact met speciale belangengroepen
6.1.5 Informatiebeveiliging in projectbeheer
6.2.1 Beleid voor mobiele apparatuur
6.2.2 Telewerken
7.1.1 Screening
7.1.2 Arbeidsvoorwaarden
7.2.1 Directieverantwoordelijkheden
7.2.2 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging
7.2.3 Disciplinaire procedure
7.3.1 Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband
8.1.1 Inventariseren van bedrijfsmiddelen
8.1.2 Eigendom van bedrijfsmiddelen
8.1.3 Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen
8.1.4 Teruggeven van bedrijfsmiddelen
8.2.1 Classificatie van informatie
8.2.2 Informatie labelen
8.2.3 Behandelen van bedrijfsmiddelen
8.3.1 Beheer van verwijderbare media
8.3.2 Verwijderen van media
8.3.3 Media fysiek overdragen
9.1.1 Beleid voor toegangsbeveiliging
9.1.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten
9.2.1 Registratie en afmelden van gebruikers
9.2.2 Gebruikers toegang verlenen
9.2.3 Beheren van speciale toegangsrechten
9.2.4 Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers
9.2.5 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
9.2.6 Toegangsrechten intrekken of aanpassen
9.3.1 Geheime authenticatie-informatie gebruiken
9.4.1 Beperking toegang tot informatie
9.4.2 Beveiligde inlogprocedures
9.4.3 Systeem voor wachtwoordbeheer
9.4.4 Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken
9.4.5 Toegangsbeveiliging op programmabroncode
10.1.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
10.1.2 Sleutelbeheer
11.1.1 Fysieke beveiligingszone
11.1.2 Fysieke toegangsbeveiliging
11.1.3 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen
11.1.4 Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf
11.1.5 Werken in beveiligde gebieden
11.1.6 Laad- en loslocatie
11.2.1 Plaatsing en bescherming van apparatuur
11.2.2 Nutsvoorzieningen
11.2.3 Beveiliging van bekabeling
11.2.4 Onderhoud van apparatuur
11.2.5 Verwijdering van bedrijfsmiddelen
11.2.6 Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein
11.2.7 Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur
11.2.8 Onbeheerde gebruikersapparatuur
11.2.9 'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid
12.1.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures
12.1.2 Wijzigingsbeheer
12.1.3 Capaciteitsbeheer
12.1.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen
12.2.1 Beheersmaatregelen tegen malware
12.3.1 Back-up van informatie
12.4.1 Gebeurtenissen registreren
12.4.2 Beschermen van informatie in logbestanden
12.4.3 Logbestanden van beheerders en operators
12.4.4 Kloksynchronisatie
12.5.1 Software installeren op operationele systemen
12.6.1 Beheer van technische kwetsbaarheden
12.6.2 Beperkingen voor het installeren van software
12.7.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen
13.1.1 Beheersmaatregelen voor netwerken
13.1.2 Beveiliging van netwerkdiensten
13.1.3 Scheiding in netwerken
13.2.1 Beleid en procedures voor informatietransport
13.2.2 Overeenkomsten over informatietransport
13.2.3 Elektronische berichten
13.2.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
14.1.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
14.1.2 Toepassingen op openbare netwerken beveiligen
14.1.3 Transacties van toepassingen beschermen
14.2.1 Beleid voor beveiligd ontwikkelen
14.2.2 Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen
14.2.3 Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform
14.2.4 Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten
14.2.5 Principes voor engineering van beveiligde systemen
14.2.6 Beveiligde ontwikkelomgeving
14.2.7 Uitbestede softwareontwikkeling
14.2.8 Testen van systeembeveiliging
14.2.9 Systeemacceptatietests
14.3.1 Bescherming van testgegevens
15.1.1 Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties
15.1.2 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten
15.1.3 Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie
15.2.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers
15.2.2 Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers
16.1.1 Verantwoordelijkheden en procedures
16.1.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen
16.1.3 Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging
16.1.4 Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen
16.1.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten
16.1.6 Lering uit informatiebeveiligingsincidenten
16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal
17.1.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen
17.1.2 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren
17.1.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren
17.2.1 Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten
18.1.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen
18.1.2 Intellectuele-eigendomsrechten
18.1.3 Beschermen van registraties
18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens
18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging
18.2.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen
18.2.3 Beoordeling van technische naleving